Brevet hem

Ett brev till hemlandet av fänrik Jon Jakobsson Smälsk.

Jon Jacobsson skrev ett brev hem till hustrun, daterat den 27/3 1657 i Thorn i Preussen. I brevet berättar Smälsk för sin hustru om fälttåget mot Polen.

"Detta brev till min kära hustru, Hustru Dordi Andersdotter, boendes i Bjuråker kyrkoby, i Hälsingeland beliggandes, vänlig tillhanda."

"Min ganska vänliga och kärliga hälsning med Gud allsmäktig. Så låter jag eder, min kära hustru, tillskriva att jag är vid god hälsa och sundhet, så att - Gudi ske lov - låte mig samma tidende ifrån eder, min kära hustru, höra och spörja, det var av mitt hjärta ganska kärt och hugneligt."


Sen fortsätter brevet med Smälsks berättelse om fälttåget för sin hustru, som han nu kallar för Dordi Andreas Wulffs dotter.

"Först så snart vi kommo över sjön till Wolgast, så vart jag kommenderad ifrån mitt gamla kompani och under välbördige överste Gynther Rosenskans eget kompani för en fältväbel, som jag tillförne var."

" Och sedan ifrån Wolgast och till Danzig och vid en stad Pudsk benämnd, där vi lågo intill hösten (1655)."

"en månad före jul så drogo vi till sjöss igen, till Grimswåld (=Greifswald) ,där woro vi i 10 veckor beliggandes uti garnision."


"Den första februari (1656) blev jag fänrik under överste Gynthers regemente och under major Johan Hamiltons kompani. Sedan marscherade vi ifrån Grimswåld till Posen i Högpoland (=Hög-Polen) där vi låg i sex månader. Där i den staden Posen, så vart vårt folk mer än halvparten dött utav pestilentia (=pesten) och vi som var över marscherade ifrån Posen till Thorn uti Preussen. Där lämnade överste Gynther Rosenskans sitt folk under Hans Kongelige Majestäts livgarde och (jag) vart fänrik under man-haftig kapten Storms kompani och är (alltjämt) hans fänrik. Men jag för-hoppas att jag skall komma till mitt gamla regemente och med (mig) den lilla hopen (hälsinge-) soldater, som är här, igen."

Därmed övergår Smälsk från att ha informerat hustrun om sina upplevelser under kriget till att ge henne direktiv av ekonomisk art.

"Så är min begäran, kära hustru, att I fordren mitt diputat (=lön) nu som tillförne till eder och våra kära barn till eder egen föda. Så skall eder, kära hustru, veterligt vara, att jag sänder två handskrifter till eder, lyder den ena på 2 riksdaler och den andra på 3 1/2 riksdaler, och så är min begäran , kära hustru, att uppfordra de penningar som Per Andersson Smälsk [en annan av våra förfäder]är skyldig mig såsom edra skrifter utvisa, som I haven hos eder, så (och) Jakob i Stråsjö 4 riksdaler för den hästen, som han fick utav mig.

"Inte mer att skriva, utan jag hälsar eder, min kära hustru Dordi Andreasdotter, och våra kära barn Elinna Jonsdotter, Anna Jonsdotter; det tredje barnet kan jag icke namngiva, efter jag icke tillstädes var. Och beder eder, kära hustru, att I haven ett moderligt hjärta till våra kära barn. Och vidare där hos, min kära hustru, så är min begäran att I hälsen min käre fader Jacob Jonsson i Smälsken samt ock min kära moder Elin Andersdotter samt mina kära bröder och systrar samt alla andra mina goda vänner, som mig efterfråga.

Actum Thorn, i Pryssen beliggandes, den 27 Mars Anno 1657.


Fänrik Jon Jacobsson Wästie"

Av någon anledning fick fick Smälsk möjlighet att fortsätta på brevet hem och han gör inte mindre än två tillägg.

" Kära hustru, hälsa kyrkoherden välärde Hr Wellam i Bjuråker och hans kära hustru och barn, och jag betackar honom alla goda bevista välgärningar, som han mig gjort och bevist haver; samt Hr Olof uti Tuna med sin kära hustru och barn; samt och länsman Olof Jonsson i Näppänge med sin K. Hustru och barn med mänga 100 000 goda dagar och nätter. Och jag tackar dem alla för sina goda välgärningar, som de mig bevist haver. Och nu mer till att nytta att skriva, så var vår konung (Karl X Gustaf) här i Thorn med sin armé och gick härigenom in åt Krakow nu den 25 mars, men vad freden anbelangar, så vet jag intet att skriva, utan strida och slåss immerfort.

Jon Jakobsson, Fänrik

Under hans Kongelige Majestäts Livgarde."

"Kära hustru, vad som eder anbelangar, som I haven att fordra, så håll eder till hans grevlig nåd Johan Oxenstierna, Landshövdingen, alldenstund han haver lovat mig att han skall hjälpa eder på mina vägnar, som I haver till att fordra.


Jon Jakobsson, Fänrik."

Två år efter det att Smälsk hade skrivit ovannämnda brev till sin hustru, nyttjade hon det som som fullmakt för att kräva ut makens, sedan två år, innestående lön hos regementsskrivaren. Det är tack vare detta som brevet finns bevarat i regementets räkenskaper. Detta förefaller vara samtidigt som maken var i fångenskap i Preussen.

[Detta brev finns intaget i Hälsinge regementes räkenskaper för år 1658 och är publicerat i Helsingerunor 1955 i en artikel av Erik Wickberg sid.54ff , "Ett soldatbrev från 1600-talets mitt.". Jag har medvetet tagit bort ett antal "och" ur brevet och gjort lite andra små ändringar för att göra det lite mer lättläst.]

/Thomas Sverker 


den 27 augusti 2007, thomas

Thomas Sverker --> Nås lättast på jets(@)telia.com (ta bort () runt @

Powered by umbraco